BLOG

Meet & Paint

Meet & Paint

Wir Künstlerinnen aus dem Nippeser Salon haben das Projekt Meet & Paint ins Leben gerufen. Ein Abend Kunstevent für Erwachsene.
We, Nippeser Salon Artists, have started a new project called Meet & Paint. An evening art event for adults.

mehr lesen